Legislativa

Novel Food

 

Doplňky stravy

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (text s významem pro EHP): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1169
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&from=EN

 

Zdravotnické prostředky

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (text s významem pro EHP): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (text s významem pro EHP): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0746
 • Nařízení Komise (EU) 207/2012/EU o elektronických návodech k použití zdravotnických prostředků: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:072:0028:0031:CS:PDF
 • Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí předpisy
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů + prováděcí předpisy
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích
 • Směrnice 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
 • Směrnice 93/68/EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích

 

Kosmetické přípravky

E-cigarety/inhalátory/vaporizéry